SNAŽÍME SE VÉST STUDENTY K SAMOSTATNÉMU KRITICKÉMU MYŠLENÍ | Absolvent.cz

SNAŽÍME SE VÉST STUDENTY K SAMOSTATNÉMU KRITICKÉMU MYŠLENÍ

Studium teologie má dlouhou tradici, to však neznamená, že nereaguje na aktuální dobu. Proděkan Mgr. Petr Gallus, Ph.D. nám přiblížil studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a objasnil nám, proč je studium teologie vhodné pro ty, kteří rádi hledají odpovědi na své otázky napříč širokým spektrem zdrojů a pramenů.

Čím je ETF UK charakteristická?

Evangelickou (protestantskou) teologii je možné v České republice studovat pouze na naší fakultě, takže to je jakýmsi nezaslouženým základem naší tuzemské jedinečnosti. Ve srovnání se zahraničními protestantskými fakultami je to však naopak - jsme standardní fakultou se vším všudy, co k evangelické teologické fakultě patřilo už od dob reformace. Organizace studia na ETF UK čerpá z příkladu německých univerzit, a to je mimo jiné velkým plusem pro studenty, kteří vyrazí studovat do zahraničí, protože zapojení do tamějšího systému nebo následný návrat zpět do Čech probíhá velmi jednoduše.

Co dalšího tvoří jedinečnost vaší fakulty?

Velmi významným prvkem naší fakulty je rozmanitost, a to jak mezi studenty, tak především i mezi vyučujícími. Jsou totiž ze všech možných koutů, zájmů, směrů - máme zde věřící všech křesťanských směrů, ale i nevěřící. Člověk tu opravdu narazí na velkou pluralitu - lidí, přístupů, názorů. Nefungujeme tedy tak, že bychom studentům předkládali, jak všechno je a co si mají myslet, zda a jak mají věřit. Naopak se je snažíme vtáhnout do široké diskuze o tom, jaké místo v dnešním světě víra a náboženství zaujímají, a je pak na každém z nich, aby našel svou odpověď.
Naše fakulta je na Karlově univerzitě tou nejmenší, což je velkou výhodou v komunikaci se studenty a v celkovém fungování fakulty. Všechny studenty totiž známe osobně a naše studijní skupiny jsou menší. Díky tomu lze říct, že výuka probíhá do určité míry formou osobního tutoringu, a studentům se můžeme maximálně věnovat.

“Nejde o zbožnost, ale o teologické zorientování a nasměrování. Proto je možné studovat teologii, ale být existenciálně nastavený jako nevěřící.”

 

Kde se uplatňují vaši absolventi?

Kromě evangelické teologie se u nás dají studovat další dva bakalářské obory - Teologie křesťanských tradic a Sociální a pastorační práce. To znamená, že například absolventi posledního zmíněného (a případně navazujícího magisterského) oboru mohou hledat uplatnění jako sociální pracovníci třeba v krizových týmech.
Absolventi oboru Teologie křesťanských tradic, potažmo navazujícího magisterského oboru Teologie, spiritualita, etika dostanou obecný přehled o křesťanských proudech a zasazení křesťanství do mezináboženského dialogu, získají obecně humanitní vzdělání a mohou se uplatnit jako učitelé, ve státní správě apod. Absolventi oboru Evangelické teologie ve spoustě případů působí jako duchovní svých církví, mohou však také působit v pedagogické nebo neziskové sféře a taktéž ve státní správě.
Student, který projde jakýmkoliv oborem na naší fakultě, by měl získat základní kompetence humanitního vzdělání, měl by umět formulovat a psát texty, orientovat se v komplexních problémech a najít jejich řešení. A takové kompetence a schopnosti se uplatní v širokém spektru povolání.

Pomáhá tedy studium na ETF UK studentům rozvíjet kritické myšlení?

Právě rozmanitost fakulty a to, že se snažíme studenty uvádět do dialogu a rozmanitosti přístupů myšlení a snažíme se je vést k tomu, aby dokázali zdůvodnit, co si myslí a co zastávají, a aby dokázali uvést rozumné argumenty, je naším nejvyšším cílem. Snažíme se vést studenty k samostatnému kritickému myšlení. Rozhodně u nás tedy neplatí to, že by se studenti něco “nabiflovali” a díky tomu úspěšně absolvovali.
Navíc naše fakulta není přímo institučně propojená s žádnou konkrétní církví, ačkoli nejblíže má k Českobratrské církvi evangelické. Studují u nás studenti z více protestantských církví, v tomto ohledu nemáme vyhraněný jednoznačný církevní profil nebo doktrínu a to hraje významnou roli právě v dialogu a ve zmíněném kritickém myšlení. Třeba kritická interpretace bible je disciplínou, ve které naše fakulta exceluje.

Je třeba, aby uchazeč o studium na ETF UK měl dřívější zkušenost s vírou, potažmo byl věřící?

Jednoznačně ne. Univerzitní studium je postavené na tom, že je přístupné komukoliv, kdo prokáže například při přijímacích zkouškách určitou úroveň znalostí. Roli by tedy měly hrát primárně znalosti a schopnosti, ne nějaké specifické existenciální zaměření. Proto nepředpokládáme u uchazečů o studium na naší fakultě znalost nebo dřívější zkušenost s vírou. Studenti by však měli očekávat, že se při studiu u nás s vírou setkají - budou mít příležitost zjistit, co víra jako taková znamená a jaké místo zaujímá v dnešním světě.

Mohou studenti ETF UK vyjet v rámci studia do zahraničí? Kam nejčastěji míří?

Určitě ano. Už několik let na naší fakultě platí, že kdo chce, ten vycestovat může. Naši studenti mají nepřeberné množství možností kam do zahraničí vycestovat, ať už po Evropě v rámci programu ERASMUS, tak i prostřednictvím dalších programů například i do USA. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou jednoznačně Německo, Spojené státy americké, Švýcarsko, Finsko, Rakousko, které následují další země.

Naučí se studenti v rámci výuky některý ze starých jazyků? Je jejich znalost nezbytností pro úspěšné zvládnutí studia?

Obor evangelické teologie se intenzivně věnuje studiu bible, a to nejde bez znalosti biblických jazyků, proto musí jeho studenti zvládnout - v pasivní rovině čtení a porozumění - hebrejštinu, řečtinu a latinu. Zbývající studijní obory však tento požadavek nemají a není tudíž potřeba staré jazyky studovat.
Co se týká živých cizích jazyků, primárně angličtiny a němčiny, u těch musí studenti ovládnout takovou úroveň, aby porozuměli základním teologickým textům a další literatuře, která z velké části není v češtině. Znamená to tedy mít například znalost angličtiny na maturitní úrovni.

Co když se však studenti do těchto jazyků pustit chtějí?

Naši studenti si mohou na fakultě zapsat jakýkoliv předmět napříč obory, takže pokud někdo studuje sociální práci, ale chtěl by si zkusit latinu, tak bez problému může.

Je možné studovat na vaší fakultě dálkově?

Ano, všechny obory lze studovat dálkově a není výjimkou, že se mezi naše studenty zařadí i již pracující lidé, kteří se dostali do určitého bodu nebo situace, kdy hledají odpovědi na své otázky a studium teologie jim tuto příležitost nabídne.

Proč jste se rozhodl studovat ETF UK?

Bezesporu mě ovlivnilo to, že pocházím z věřící rodiny a chtěl jsem se také hlouběji ponořit do určitého zdůvodnění a souvislostí. Vedle toho, že mi víra poskytuje orientaci v životě, tak mi také přináší celou spoustu otázek, na které jsem chtěl najít odpovědi. Záhy jsem zjistil, že mě teologické hloubání, které má velmi blízko k filozofii a teoretickému přemýšlení, ohromně baví. Zajímalo mě, jak je křesťanský pohled na náš svět obhajitelný, a vlastně dodnes se zajímám o pojmenování a rozvinutí toho něčeho navíc, co tento směr myšlení přináší.

Co Vás přivedlo ke studiu univerzity v Německu?

Už na střední škole jsem se věnoval němčině, a i blízkost této země hovořila v její prospěch při rozhodování, kam do ciziny zamířit. Německo je navíc centrem protestantské teologie, na velmi malém prostoru se tam vyskytují lidé, jejichž jména jsem znal z titulů knih. Bylo proto ohromně fascinující se s nimi setkat a zpátky do Čech jsem si díky tomu přivezl jedinečné zážitky a kontakty, které přetrvávají až dodnes. Vrátil jsem se nadto i se spoustou znalostí a zkušeností, které jsem získal díky vystoupení z relativně malého českého rybníčku.

Co pro vás osobně znamená víra?

Víra přináší výraznou orientaci v životě, ať už z pohledu etiky, rozhodování v konkrétních situacích, tak třeba i v náhledu na velké otázky, se kterými se lidstvo potýká. A zároveň mi přináší spoustu otázek, které mi život “zesložiťují” a na které je třeba hledat odpovědi.
Přináší mi také spoustu kontaktů, určitou “záchrannou” síť lidí, kteří jdou podobným směrem a se kterými se setkávám. To vše dohromady pak vytváří pevnou půdu pod nohama.

Co pro vás osobně znamená teologie?

Práci a koníček zároveň. Kritické přemýšlení o víře, která přestává být něčím jednoznačně daným a začíná být barvitou a rozmanitou půdou pod nohama. Teologie vlastně představuje zajímavé kritické zrcadlo víry.

Mgr. PETR GALLUS, Ph.D. (41)
Vystudoval evangelickou teologii na ETF UK, kde nyní vyučuje a zastává funkci proděkana. Část studií strávil v Německu, kde byl později odborným asistentem na univerzitě v Heidelbergu. Působil také jako farář Českobratrské církve evangelické. Aktivně se věnuje publikační činnosti a rozhovoru teologie s filozofií.

Články ze stejné kategorie

Holky v IT světě

Nikdy není pozdě na to, začít s IT! A kyberprostor už dávno není jen mužskou záležitostí - mezi programátory, administrátory, testery ale i hackery je čím dál tím víc žen a dívek.