Diverzita na pracovišti – umělé snahy, nebo chvályhodný cíl? | Absolvent.cz

Diverzita na pracovišti – umělé snahy, nebo chvályhodný cíl?

Diverzita je v současnosti poměrně dost rozšířený pojem používaný ve vztahu k pracovnímu prostředí ve firmách a institucích. Diverzita je ve většině západních zemí brána jako hodnota, na kterou by zaměstnavatelé měli dbát a o kterou by se měli starat. Co si pod tím ale můžeme představit?

Slovo diverzita můžeme nahradit také čistě českým slovem různorodost. Ve vztahu k pracovnímu prostředí to znamená, že jsou v týmu zastoupeni lidé z nejrůznějších skupin obyvatelstva – tedy ženy i muži, mladí i staří, „místní“ i „cizinci“, lidé bez postižení i lidé s postižením, heterosexuálové i homosexuálové, věřící i ateisté, apod. Ve většině případů se ovšem nejedná o žádné kvóty – neexistuje tedy seznam skupin, které musí být v určitém počtu v týmu zastoupeny. Jde spíše o celkový přístup k tomu, že tým je různorodý a tato různorodost je prospěšná, nikoliv škodlivá.

Proč je diverzita v současnosti tak významné téma?

Důvodů, proč se dnes tak vyzdvihuje diverzita, je více. Základním předpokladem je překonání předsudků, alespoň v té nejobecnější rovině. Díváme-li se na západní země, tedy země demokratické a vyspělé, vidíme, že ve veřejném prostoru se stalo nepřijatelným diskriminovat ženy jen proto, že jsou ženy, segregovat osoby s postižením apod. Situace samozřejmě není dokonalá, ale jde o výrazný posun oproti situaci před několika desítkami let.

Dalším důvodem pro to, že se stala diverzita tématem v oblasti HR, jsou celkově komplexnější vztahy mezi lidmi, globalizace a také demografické změny. Svět je propojenější, snáze se potkáme s někým z druhé strany zeměkoule a jen málo zemí je národnostně homogenních. Ve vyspělých zemích dochází k tzv. demografickému stárnutí, tedy k situaci, kdy se rodí méně dětí, lidé se dožívají vyššího věku a obecně tedy roste podíl starších lidí na celkovém obyvatelstvu. To samozřejmě má dopad na zapojení těchto starších lidí na pracovním trhu a také na práci v týmech, kde se budou spíš potkávat starší lidé s mladšími.

Kromě těchto příčin se pak o diverzitě týmu stále více diskutuje i proto, že si zaměstnavatelé uvědomili potenciál těchto různorodých týmů. Týmy sestávající z lidí s různým původem, zkušenostmi a náhledem na svět, jsou kreativnější – členové týmu se vzájemně obohacují, opravují a stavějí na svých zkušenostech lépe než týmy homogenní, ve kterých vychází každý člen ze stejných znalostí a stejných představ.

V neposlední řadě pak může různorodý tým sloužit jako zrcadlo společnosti: chcete-li prodat nějaký produkt, bude pro vás jistě užitečnější představit si reakce různých segmentů společnosti a také to, jak na tyto různé skupiny cílit reklamu.

Proč je diverzita v práci užitečná?

Podpora diverzity v nejobecnějším smyslu je užitečná už proto, že podporuje zapojení všech členů ve společnosti a uznává hodnotu každého jedince (to samozřejmě platí nejen na pracovním trhu). V užším smyslu je pak diverzita v týmu užitečná právě proto, že umožňuje vytváření nových přístupů díky „koktejlu“ životních zkušeností a přístupů jednotlivých členů týmu. Pracovní prostředí ve firmě či instituci, která podporuje myšlenku diverzity, pak bude rozhodně příjemnější – bude založené na respektu k odlišnostem mezi lidmi, vzájemném respektu a práci s odlišnostmi jako něčím cenným, nikoliv škodlivým. Je mnohem pravděpodobnější, že se v takovém prostředí nebudeme bát chovat přirozeně a říkat nahlas své nápady. Což je ve výsledku příjemné pro nás a užitečné pro zaměstnavatele.

Užitečné odkazy:

Publikace Diversity at Work poskytující informace malým a středním podnikům k aplikaci konceptu diverzity (anglicky): http://bookshop.europa.eu/en/diversity-at-work-pbK...

Články ze stejné kategorie

Potraviny vhodné při studiu

Aby mohlo tělo, včetně našeho mozku správně a naplno fungovat musíme mu dát dostatek kvalitního paliva. Když do benziňáku natankujete naftu, moc daleko s ním nedojedete.